De West, 17 september 1912, pag. 1

Uit de Rechtszaal – 10 september 1912

Krenten en Rollade

Krenten en rollade zijn zaken die gewoonlijk wel in den smaak vallen. Of de dames Krenten en Rollade, die heden terechtstaan, ook in den smaak vallen, zal de lezer zelf beoordeelen.
Zeker is het, dat de dames niet in elkander’s smaak vielen, want zij hebben gevochten.
Rollade beklaagt zich, dat juffrouw Krenten haar hoofd heeft bewerkt met een cognacflesch. Het was of zij er een heusche rollade van wilde stampen.
Maar juffrouw Rollade was lang niet malsch in haar antwoord. Weldra zag men Krenten in het rond vliegen, alsof zij de cake walk leerde dansen.
Er kwamen nog een paar dames bij, en nog een mijnheer, en nog iemand anders. En allen werden zoozeer aangestoken door het voorbeeld van Krenten en Rollade, dat het één groote vechtende kluwe werd. Geen mensch kon er meer uit wijs worden. En dat is zeker de reden, dat de verklaringen heden nogal uiteenloopen.
Vast staat echter, dat Krenten en Rollade elkander in de haren gegrepen hebben. Krenten ontkent het gebruik van een cognacflesch. Zij beweert haar vijandin alleen met het hoofd gestooten te hebben. De rechter maakt haar een compliment over de hardheid van haar hoofdschedel. Want de stoot dien zij Rollade gegeven heeft, heeft een bloedende wonde en gezwollen oog veroorzaakt.
Gelukkig voor de dames is dit de eerste maal dat zij terechtstaan. Krenten en Rollade waren tevoren nog niet in de rechtzaal genoten.
Toch is de straf die zij krijgen, een les die beiden zal heugen. De een krijgt f 5 en de ander f 15 boete.

DeWest17091912